Termeni si conditii

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere marfurile in sortimentele si la preturile prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezentul contract, in functie de necesitati si de calitatea produselor.

2.2. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, transport si altele) se suporta de Vanzator, pentru facturi mai mari de 1.000 lei + TVA.

2.3. Livrarea marfurilor se va face in baza comenzii emise de Cumparator, la  data stabilita de comun acord cu Vanzatorul si emisa cu cel putin 48 ore inainte de livrare.

 

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale si inceteaza la data de ..........................., cu posibilitatea de prelungire, prin act aditional semnat de ambele parti.

3.2. Contractul se considera prelungit automat pentru o perioada de 1 an de zile prin simpla plasare a unei noi comenzi dupa data la care ar fi trebuit sa fie reziliat.

 

4. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR

4.1. Receptia cantitativa a marfurilor se face de catre delegatul Cumparatorului in prezenta agentului firmei de curierat.

4.2. Cumparatorul are dreptul de a refuza marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor.

4.3. Vanzatorul are obligatia sa inlocuiasca marfurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei, in limita stocului disponibil.

 

5. GARANTII

5.1. Vanzatorul garanteaza pe Cumparator ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare.

5.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje,etc.

5.3. Vanzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

 

6. PLATA PRETULUI

6.1. Cumparatorul are obligatia de a efectua plata marfurilor achizionate in termen de 30 zile de la receptionarea acestora, prin ordin de plata.

6.2. Pentru orice intarziere la plata/livrare,Cumparatorul/Vanzatorul este obligat la plata unei penalitati de 0,1% pe zi din suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei.

6.3. Vanzatorul este indreptatit sa nu onoreze comanda Cumparatorului in situatia in care acesta nu a achitat contravaloarea a 2 facturi scadente.

6.4. In cazul in care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza:

-Vanzatorul are dreptul sa majoreza preturile de vanzare a marfurilor care fac obiectul prezentului contract, in raport cu majorarea costurilor, numai dupa aducerea la cunostinta Cumparatorului si incheierea unui act aditional de modificare a Anexei nr.1, semnat de cele doua parti contractante.

 

7. CLAUZE DE VALIDITATE

7.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente in plati.

 

8. INCETAREA  CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen sau prin acordul partilor si se poate prelungi prin act aditional cu acordul partilor sau prin simpla plasare a unei comenzi noi dupa ajungerea la termen.

8.2. Prezentul contract poate fi reziliat si unilateral, la cererea uneia dintre parti, numai după notificarea celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele.

8.3. În situatia in care Cumparatorul nu a lansat nici o comanda pe o perioada de 90 de zile, Vanzătorul este îndreptatit sa solicite reziliere unilaterala a Contractului si returnarea produselor aflate in custodie.  Cumparatorul poate opta pentru achizitionarea totala sau partiala a acestora la pretul prevazut in prezentul contract.

 

9. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

 

10.LITIGII

10.1. Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu derularea contractului vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul se va solutiona de instantele judecatoresti competente de pe langa sediul Vanzator-ului.

 

 

11.CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional semnat de partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale , care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi  ……………………. data semnarii lui.